BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/BCT-XNK
V/v cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Thanh Kim Long
(Địa chỉ: 51 Đoàn Như Hải, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương và Bộ Tàinguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập -tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thưMontreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Xét các đơn đăng ký nhập khẩu số 01,02, 03, 04, 05, 09, 10, 11 và 12/TKL-2012 ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Công tyTNHH Thương mại Thanh Kim Long về việc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lụcI) và căn cứ xác nhận số 03, 04, 02, 05, 06, 12, 13, 10 và 09/2012/BTNMT-NK-HCFC ngày 21 tháng 02 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môitrường.

Bộ Công thương đồng ý Công ty TNHH Thươngmại Thanh Kim Long được nhập khẩu:

- Tên chất: HCFC-22

- Mã HS: 2903.71.00

- Khối lượng (kg): 134.248 (mộttrăm ba mươi tư nghìn hai trăm bốn tám)

- Nước xuất khẩu: Ấn Độ

Việc nhập khẩu được thực hiện theoquy định hiện hành. Văn bản này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, XNK.hanhh.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên