BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1785/TCHQ-GSQL

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Trong quá trình hướng dẫn phân loại hàng hóa, Tổng cục thấy có sự không thống nhất trong phân loại mặt hàng thiết bị thu phát sóng sử dụng trong hệ thống viễn thông, Tổng cục có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra lại việc làm thủ tục nhập khẩu tại các Chi cục và báo cáo việc phân loại thiết bị thu phát sóng CTU II của Motorolla (Compact tranceiver unit), căn cứ phân loại.

Báo cáo gửi Tổng cục trước ngày 30.4.2006./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc