BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 1785/TCHQ-KTTT

V/v: xác định trị giá tính thuế đối với xe ôtô tải nhập khẩu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu trên chương trình GTT22, Tổng cục Hải quan thấy tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện công tác xác định trị giá tính thuế đúng quy định, Cụ thể:

- Chưa thực hiện việc xác định trị giá mặt hàng ôtô nhập khẩu đúng theo chỉ đạo của Tổng cục tại công văn số 1062/TCHQ-KTTT ngày 26/2/2010: Tờ khai số 70/NKD ngày 08/3/2010 nhập khẩu mặt hàng xe ôtô chassis có buồng lái hiệu Hyundai HD72 loại 3,5 tấn, động cơ Diesel D4DB, có tải trên 5T nhưng không quá 10T, sản xuất năm 2010, model 2010; Cùng tờ khai trên nhập khẩu mặt hàng xe ôtô chassis có buồng lái hiệu Hyundai HD65 loại 2,5 tấn, động cơ Diesel D4DB, có tải trên 5T nhưng không quá 10T, sản xuất năm 2010, model 2010.

- Không thực hiện báo cáo và đề xuất Tổng cục xây dựng mức giá tại Danh mục quản lý rủi ro theo quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính đối với mặt hàng phát sinh tại đơn vị như: xe ôtô chassis có buồng lái hiệu Hyundai HD 170, động cơ Diesel, tổng trọng tải có tải trên 10 tấn, sản xuất 2009, model 2010.

- Thực hiện tổ chức tham vấn theo quy định nhưng xác định giá tính thuế không phù hợp với cơ sở dữ liệu giá có sẵn, cụ thể: Tờ khai số 43/NKD ngày 03/2/2010, tờ khai số 24/NKD ngày 19/01/2010 nhập khẩu xe ôtô chassis có buồng lái hiệu Hyundai HD270, động cơ Diesel, có tải trên 24T dùng thiết kế cho loại xe tự đổ, sản xuất năm 2009, model 2010, có giá khai báo là 45.653,78 USD/c, giá xác định là 50.000 USD/c trong khi đó dữ liệu tương tự là:

+ Xe ôtô chassis có buồng lái hiệu Hyundai HD 250, HD 260 tổng trọng lượng tối đa 27,9 tấn tại Công văn 5931/TCHQ-KTTT ngày 02/10/2009 là 54.000 USD/c.

+ Dữ liệu hàng xe ôtô tải tự đổ Kyundai HD270 có sẵn trên GTT22 có mức giá giao động từ 58.000 USD/c trở lên (kèm danh mục tờ khai).

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam:

1. Tổ chức rà soát, kiểm tra, thực hiện tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo, xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu thuộc Tờ khai số 70/NKD ngày 08/3/2010; các lô hàng xe tải hiệu Hyundai HD72, HD65 khác đúng cơ sở dữ liệu giá mặt hàng giống hệt (thực hiện theo công văn số 1062/TCHQ-KTTT), ấn định và thu đủ thuế theo đúng quy định.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

2. Làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để xác định lại trị giá đối với lô hàng nhập khẩu tại tờ khai số 43/NKD ngày 03/2/2010, tờ khai số 24/NKD ngày 19/01/2010 trên cơ sở dữ liệu giá mặt hàng tương tự HD260, HD270.

3. Nghiên cứu và thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan về công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá, chấm dứt tình trạng xác định trị giá thấp hơn cơ sở dữ liệu, không báo cáo đề xuất xây dựng mức giá Danh mục quản lý rủi ro theo quy định tại Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 nêu trên.

4. Báo cáo việc thực hiện về Tổng cục trước ngày 15/4/2010. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục (Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu) để xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?