BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1785/TCT-CS
V/v chính sách miễn tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời Công văn số 556/CT-THNVDT ngày 14/11/2012 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu về chính sách miễntiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 và khoản 6Điều 1 4 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiềnthuê đất, thuê mặt nước quy định:

"Điều 14. Miễntiền thuê đất, thuê mặt nước

3. Trong thời gianxây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; . . .

…6. Dự án gặp khó khăn phảitạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trongthời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động theo sự xác nhận củacơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh".

- Tại tiết a, điểm 1, mục IXThông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi,bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuêđất, thuê mặt nước quy định:

"IV- Trình tự, thủ tụcmiễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất)đối với các trường hợp quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số142/2005/NĐ-CP thực hiện như sau:

1- Hồ sơ miễn, giảm tiềnthuê đất:

Tổ chức, hộ gia đình, cánhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhànước cho thuê đất (dưới đây gọi chung là người thuê đất), trong năm đầu đượcmiễn, giảm tiền thuê đất cung cấp cho cơ quan Thuế "hồ sơ miễn, giảm tiềnthuê đất'! sau đây:

. a) Đối với dự án gặp khókhăn phải tạm ngừng xây dựng:

- Chậm nhất sau bảy (07)ngày kể từ ngày tạm ngừng xây dựng, người thuê đất phải gửi cho cơ quan thuế:Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng XDCB, trong đó nêu rõlý do và thời gian phải tạm ngừng xây dựng, có xác nhận của cơ quan cấp giấyphép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh;"

- Tại khoản 6 Điều 39 Thôngtư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định:

"a) Trường hợp dự ángặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động được miễn tiền thuêđất trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản, tạm ngừng hoạt động :

Đối với dự án gặp khó khănphải tạm ngừng xây dựng, chậm nhất sau ba mươi (30) ngày kể từ ngày tạm ngừngxây dựng, phải gửi cho cơ quan thuế:

+ Văn bản đề nghịmiễn, giảm nêu rõ lý do và thời gian phải tạm ngừng xây dựng.

+ Phụ lục hợp đồngxây dựng hoặc Biên bản (về việc tạm ngừng xây dựng) được lập giữa Bên giao thầuvà Bên nhận thầu, trong đó xác định việc tạm dừng thực hiện hợp đồng xây dựng .. .

b) Trường hợp được miễn tiềnthuê đất trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt,thủ tục hồ sơ chia làm 2 giai đoạn:

b.1) Trong thời gian đangtiến hành xây dựng: người thuê đất phải xuất trình với cơ quan Thuế các giấy tờđể làm căn cứ tạm xác định thời gian được miễn tiền thuê đất gồm :

- Giấy phép xây dựng do cơquan có thẩm quyền cấp, trừ trường hợp thực hiện dự án trong khu đô thị mới,khu công nghiệp, cụm công nghiệp thuộc diện không phải cấp Giấy phép xây dựng.

- Hợp đồng xây dựng; Trườnghợp đơn vị tự làm, không có Hợp đồng xây dựng thì phải nêu rõ trong đơn xinmiễn tiền thuê đất.

- Biên bản bàn giao đất trênthực địa.

b.2) Sau khi công trình hoặchạng mục công trình được hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, ngườithuê đất phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ để cơ quan Thuế có căn cứ ban hànhQuyết định miễn tiền thuê đất bao gồm:

+ Biên bản nghiệmthu, bàn giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành, đưa vào khai thác, sửdụng được lập giữa chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựngcông trình.

Hoặc các chứng từ chứng minhviệc đơn vị tự xây dựng trong trường hợp đơn vị tự thực hiện hoạt động xây dựngcơ bản".

Căn cứ các quy định trên vàhồ sơ gửi kèm thì:

Trường hợp Công ty cổ phần ôtô Bảo Toàn được nhà nước cho thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư Khu du lịch,nhà biệt thự, nhà Bungalow, nhà hàng, khu vui chơi giải trí. Dự án của công tytạm ngừng xây dựng cơ bản từ ngày 10/09/2008 đến ngày 10/07/2009 nhưng đến ngày07/05/2012 Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn mới có hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đấttrong thời gian tạm ngừng xây dựng thì Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn không đượcxem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng theo quy định tạitiết a, điểm 1, mục IX Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tàichính (được sửa đổi bổ sung tại khoản 6 Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính). Tuy nhiên, Công ty Cổ phần ô tô Bảo Toàn thuộcđối tượng được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy địnhtại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP .

Đề nghị Cục Thuế tinh BạcLiêu hướng dẫn Công ty cổ phần ô tô Bảo Toàn hoàn thiện hồ sơ xin miễn tiềnthuê đất theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của BộTài chính để được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bảntheo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo đểCục thuế được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS, Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Pháp chế- TCT
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn