BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/BCT-XNK
V/v cấp phép nhập khẩu các chất HCFC (Phụ lục I)

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Đặng Hải Anh
(Địa chỉ: 011 Lô C1 chung cư Lý Thường Kiệt, Vĩnh Viễn, phường 7, quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương và Bộ Tàinguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập -tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thưMontreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn;

Xét các đơn đăng ký nhập khẩu số 01DHA-12 của Công ty TNHH Đặng Hải Anh về việc đăng ký nhập khẩu các chất HCFC(Phụ lục I) và căn cứ xác nhận số 17/2012/BTNMT-NK-HCFC ngày 21 tháng 02 năm2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Công thương đồng ý Công ty TNHHĐặng Hải Anh được nhập khẩu:

- Tên chất: HCFC-22

- Mã HS: 2903.71.00

- Khối lượng (kg): 589.540 (nămtrăm tám mươi chín nghìn năm trăm bốn mươi)

- Nước xuất khẩu: Ấn Độ

Việc nhập khẩu được thực hiện theoquy định hiện hành. Văn bản này có giá trị đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- Lưu: VT, XNK.hanhh.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên