TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2012

Kính gởi:

Công ty TNHH Kiến Vương
Địa chỉ: Lô 22, Đường số 7, KCN Tân Tạo,
Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.
Mã số thuế: 0304355389.

Trả lời văn thư số12. 12/CV-KV ngày 06/03/2012 của Công ty về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN),Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b Khoản 1, Tiết aKhoản 5 Điều 9 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chínhhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế:

“Người nộp thuế phải khaichính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế với cơ quan thuếtheo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các chứng từ, tài liệu quy địnhtrong hồ sơ khai thuế”;

“Sau khi hết hạn nộp hồ sơkhai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơquan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khaibổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vàobất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế củalần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bốquyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế”.

Trường hợp Cơ quan thuế đã côngbố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của Công ty thì khôngđược khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Về việc hạch toán điều chỉnh chiphí khấu hao tài sản cố định, đề nghị Công ty thực hiện theo chế độ kế toánhiện hành hoặc liên hệ với Vụ Chế Độ Kế Toán - Kiểm Toán Bộ Tài Chính để đượchướng dẫn theo thẩm quyền.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạmpháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra thuế số 1
-Lưu (TTHT, HC)
0463 (49916-07/03/12)-CTT

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ

Trần Thị Lệ Nga