BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1786/TCHQ-KTTT
V/v xử lý vướng mắc đăng ký danh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 276/HQBD-NV ngày 12/02/2009 của Cục Hảiquan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc đăng ký Danh mục hàng hoá nhập khẩu miễnthuế; Sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (công văn số 594/HQBD-NV ngày 19/3/2009), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương, thì trườnghợp Dự án ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày01/01/2006, sau đó chuyển đổi địa điểm, thay đổi tên và chủ sở hữu doanh nghiệpvà đã thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư. Do đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh BìnhDương căn cứ chế độ quy định, xác định, nếu Dự án của doanh nghiệp theo Giấychứng nhận ưu đãi đầu tư cuối cùng thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tưtheo quy định tại Phụ lục I và Phụ II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, thì hướng dẫn doanh nghiệp đăng kýDanh mục hàng hoá nhập khẩu miễn thuế theo quy định. Trường hợp không thuộclĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư, thì không thuộc đối tượng được hưởng chínhsách ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngđược biết, thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông