BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------------------
V/v: nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế
Trả lời công văn số 236/HQTTH-NV ngày 05/4/2011 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ nội dung hướng dẫn tại khoản 2, Điều 3 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính thì xe ô tô đang sử dụng phải được đăng ký sử dụng ở nước định cư hoặc nước mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc (khác với nước định cư) trước thời điểm hoàn tất thủ tục cấp sổ hộ khẩu thường trú tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép hồi hương. Theo đó, xe ô tô nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương là xe ô tô mà người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng.
Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế căn cứ nội dung hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 118/2009/TT-BTC ngày 09/06/2009 của Bộ Tài chính để xem xét giải quyết việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương đúng quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên - Huế được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh