BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1787/TCHQ-KTTT
V/v: Tham vấn giá tính thuế mặt hàng quạt NK

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh;
- Cục Hải quan Quảng Ninh;
- Cục Hải quan Lạng Sơn;
- Cục Hải quan Cao Bằng.

Qua công tác rà soát theo dõi tình hình quản lýgiá tính thuế, hiện nay tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (chi cục Hải quan cảngVict), Cục Hải quan Quảng Ninh (chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh), Cục Hải quanLạng Sơn (chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị), Cục Hải quan Cao Bằng (chi cụcHải quan cửa khẩu Tà Lùng) có tình trạng một số doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàngquạt công nghiệp hiệu Necfon; hiệu Defan; hiệu Jinhuna; hiệu Soffnet;...nhập khẩutừ Trung Quốc và khai báo trị giá quá thấp (từ 9,00 USD/c đến 16,00 USD/c tuỳtheo kích cỡ sải cánh) nhưng các đơn vị nêu trên không xác định dấu hiệu nghingờ hoặc có xác định dấu hiệu nghi ngờ nhưng chưa tổ chức tham vấn và bác bỏtrị giá theo quy định trong khi đó cũng trên hệ thống thông tin dữ hiệu, mặt hàngquạt tượng tự nhập khẩu có trị giá khai báo từ 25,00 USD/c đến 50,00 USD/c. Đểngăn chặn tình trạng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

1. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Hải quanQuảng Ninh, Cục Hải quan Lạng Sơn, Cục Hải quan Cao Bằng tổ chức tham vấn vàbác bỏ ngay những lô hàng quạt công nghiệp hiệu Necfon; hiệu Defan; hiệuJinhuna; hiệu Soffnet;... nhập khẩu từ Trung Quốc còn trong thời hiệu tham vấntheo quy định tại quyết định số: 640/QĐ-TCHQ ngày 03/4/2006 của Tổng cục trưởngTổng cục Hải quan có trị giá khai báo thấp so với mức giá khai báo mặt hàngtương tự có sẵn trên hệ thống dữ liệu GTT22.

2. Sau khi bác bỏ trị giá khai báo, xác định lạigiá tính thuế theo đúng nguyên tắc, trình tự và các phương pháp xác định giátính thuế quy định tại nghị định số: 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005; Thông tưsố: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính trên cơ sở các thông tindữ liệu sẵn có tại hệ thống thông tin dữ liệu, ra quyết định điều chỉnh và thuđủ thuế theo quy định.

3. Đối với các lô hàng đã hết thời hạn tham vấnnhưng có mức giá khai báo thấp thì chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sau thôngquan kèm theo các cơ sở nghi ngờ để tiếp tục xác minh, làm rõ trị giá khai báo.

4. Xác định dấu hiệu nghi ngờ và tổ chức thamvấn ngay nếu các mặt hàng nêu trên vẫn tiếp tục nhập khẩu và khai báo với trịgiá thấp, không để tái diễn tình trạng doanh nghiệp tiếp tục khai báo trị giáthấp nhưng không tổ chức tham vấn như tình trạng hiện nay.

5. Đối với việc nhập khẩu linh kiện, các bộ phậnchính của mặt hàng quạt tháo rời, yêu cầu Cục Hải quan Các Tỉnh, Thành phố tăngcường công tác kiểm tra trị giá, kịp thời phát hiện và tổ chức tham vấn đối vớicác trường hợp tháo rời linh kiện phụ tùng và khai báo với trị giá thấp.

6. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêutrên về Tổng cục Hải quan trước ngày 15/04/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh, Cục Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Lạng Sơn, Cục Hải quan CaoBằng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An