ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1787/UBND-ĐT
Về thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2009

Kính gửi:

- Thủ trưởng các sở - ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị các Tổng Công ty trực thuộc thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quảnlý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới; để từng bước khắc phụccác mặt tồn tại của môi trường đầu tư thành phố, hạn chế đến mức thấp nhất tácđộng của khủng hoảng kinh tế thế giới nhằm tận dụng cơ hội thu hút đầu tư nướcngoài, góp phần đạt mục tiêu đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinhxã hội và phát triển bền vững; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Tập trung rà soát nhằm hoànthiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoàitrên địa bàn thành phố:

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì phối hợp các Sở - ngành liên quan:

- Rà soát các quy định, các ưuđãi về đầu tư, kinh doanh còn chồng chéo, chưa phù hợp với các cam kết WTO, cơchế phối hợp không đồng bộ, thiếu nhất quán, thủ tục hành chính rườm rà, phứctạp… đề xuất điều chỉnh hoặc kiến nghị Bộ ngành Trung ương xem xét điều chỉnhcho phù hợp.

- Tập trung rà soát các dự ánđầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đề xuất biện pháp hỗ trợ,tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sớm hoànthành đưa vào sử dụng.

- Phối hợp với các Bộ, cơ quanquản lý chuyên ngành tiến hành thẩm tra thận trọng hồ sơ các dự án đầu tư; trêncác phương diện: công nghệ, năng lực thực hiện, nguy cơ ô nhiễm môi trường, .v.v...đặc biệt lưu ý về quy mô vốn của dự án đối với việc sử dụng hợp lý nguồn tàinguyên như đất đai, khoáng sản, .v.v... trên cơ sở phù hợp với kế hoạch pháttriển kinh tế - xã hội thành phố, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, quyhoạch ngành và chiến lược phát triển vùng nhằm bảo đảm sử dụng hợp lý và cóhiệu quả các nguồn lực cũng như phát huy lợi thế để phát triển bền vững.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trườngchủ trì phối hợp các Sở - ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo tổ chức việc bồithường giải tỏa để giao đất cho chủ đầu tư theo đúng cam kết, đặc biệt là cácdự án quy mô lớn mà chủ đầu tư sẵn sàng giải ngân thực hiện dự án; bảo đảm việcgiao đất phải được tiến hành theo tiến độ thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quảcủa các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư; đối với các dự án không có khảnăng triển khai hoặc chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất đã được giao thìtiến hành ngay các thủ tục thu hồi đất và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư để cóquỹ đất thực hiện các dự án đầu tư mới có hiệu quả hơn.

- Tổ chức nghiên cứu và báo cáođề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị các Bộ ngành Trung ương để thốngnhất ban hành quy định về suất đầu tư tối thiểu/ha đối với các dự án đầu tư cóyêu cầu sử dụng diện tích đất lớn, đặc biệt là đất nông nghiệp chuyên trồng lúa.

1.3. Ủy ban nhân dân các quận,huyện tập trung củng cố, kiện toàn nhân sự có năng lực cho Ban bồi thường giảiphóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ thiệthại, tổ chức tốt công tác tái định cư, nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho nhàđầu tư.

2. Tập trung và rà soát các quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, lĩnhvực, sản phẩm chủ yếu báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất các Bộ ngànhđiều chỉnh, bổ sung kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội củathành phố.

2.1. Sở Quy hoạch - Kiến trúcchủ trì phối hợp Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môitrường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các quận,huyện khẩn trương hoàn thành công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạchchung 24 quận, huyện, quy hoạch chi tiết 1/2000 các khu vực đô thị hóa trên địabàn quận, huyện, các dự án trọng điểm của thành phố. Hoàn thành thiết kế đô thịkhu trung tâm hiện hữu; tổ chức công bố công khai để kêu gọi đầu tư.

2.2. Ban Quản lý Dự án quy hoạchtổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025 khẩntrương hoàn thành công tác nghiên cứu lập quy hoạch tổng thể để trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ đã xác định.

2.3. Thủ trưởng các sở - ngànhthành phố chủ động rà soát quy hoạch phát triển của ngành mình, kịp thời đềxuất điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới; xây dựng kế hoạch cụ thể đểtriển khai thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt.

3. Tiếp tục hoàn thiện hạ tầngkỹ thuật đô thị:

3.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì phối hợp Viện Nghiêncứu Phát triển và các Sở - ngành rà soát, cập nhật bổ sung danh mục kêu gọi đầutư phù hợp với nhu cầu đầu tư và quy hoạch phát triển của thành phố, quy hoạchngành, lĩnh vực, sản phẩm.

- Chủ trì phối hợp với Ban Quảnlý các Khu Chế xuất và Công nghiệp tiếp tục thực hiện việc xây dựng thông tinchi tiết về các dự án do thành phố đề xuất đã được Thủ tướng Chính phủ phêduyệt tại Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2007 ban hành Danh mụcquốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2006 - 2010, gửi về Bộ Kế hoạch vàĐầu tư trước tháng 6 năm 2009 (đính kèm Quyết định số 1290/QĐ-TTg và Danh mụcdự án số 3, số 109).

3.2. Sở Giao thông vận tải chủtrì phối hợp Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước và các ngành liênquan kiểm tra thường xuyên việc triển khai các dự án cầu, đường; các công trìnhthoát nước, chống ngập, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về antoàn thi công, an toàn lao động, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến ùn tắc giaothông và mỹ quan đô thị.

3.3. Sở Xây dựng khẩn trươngtriển khai kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, ký túc xá cho sinhviên các trường Đại học, trọng tâm là Đại học Quốc gia thành phố theo tinh thầnkết luận của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng và triển khai “phương án đầu tư xâydựng thí điểm nhà ở xã hội”; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơchế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước thamgia xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

4. Tăng cường kiểm tra, giám sátviệc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp:

Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Chế xuất vàCông nghiệp, Liên đoàn Lao động thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyệnđẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động,người sử dụng lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hànhpháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung chỉ đạo thựchiện Chỉ thị số 22/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng quan hệ lao độnghài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, giải quyết cơ bản tình trạngđình công xảy ra không theo trình tự pháp luật quy định trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Thủ trưởng các sở - ngành,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giámđốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụthể để triển khai thực hiện nhiệm vụ như đã phân công, báo cáo kết quả cho Ủyban nhân dân thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố.

5.2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tưlàm đầu mối theo dõi quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyếtsố 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ và các nội dung chỉ đạo củaỦy ban nhân dân thành phố; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện củacác đơn vị; kịp thời tổng hợp, báo cáo tình hình cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CPVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (ĐT-BT) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín