VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
V/v: tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại tỉnh Phú Yên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản số 732/BVHTTDL-VP ngày 16 tháng 3 năm 2011 về việc bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp Lễ kỷ niệm Phú Yên 400 năm và khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 tổ chức tại tỉnh Phú Yên, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp; thời lượng 15 phút nhân dịp Lễ kỷ niệm Phú Yên 400 năm và khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2011 vào tối ngày 01 tháng 4 năm 2011.
Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự và tuyệt đối an toàn.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: ĐP, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (05). NTH 22
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc