TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1788 TCHQ/KTTT
V/v Mã số mặt hàng RHEOLATE 430

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

- Công ty TM- XD Đồng Tâm
(45 Nam Ngư, Hà Nội)
- Cục Hải quan TP-Hải Phòng

Trả lời công văn số 18/CVĐT ngày 20/3/2003 của Công ty TM-XD Đồng Tâm về việc mã số mặt hàng RHEOLATE 430 nhập khẩu theo tờ khai Hải quan số 9715/NK /KD/KV3 ngày 16/12/2002, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Biểu thuế NK ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Tham khảo chứng thư giám định số 15693/N /2002C ngày 20/12/2002 của Vinacontrol.

Mặt hàng NK được xác định là hợp chất Copolyme tổng hợp, vì vậy không thuộc chương 29. Do chứng thư giám định của Vinacontrol không xác định được bản chất của hợp chất Copolime này là gì, vì vậy Tổng cục Hải quan không có cơ sở để trả lời chính xác mã số cho doanh nghiệp.

Yêu cầu Cục Hải quan TP.Hải phòng phối hợp với Công ty TM-XD Đồng Tâm tiến hành lấy mẫu tái giám định mặt hàng để xác định bản chất mặt hàng. Trên cơ sở đó Cục Hải quan TP. Hải phòng xem xét trả lời khiếu nại cho Doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TM-XD Đồng tâm và Cục Hải quan TP.Hải phòng biết và thực hiện.

TL TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn