THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1788/TTg-PL
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, thực thi đầy đủ,nhất quán Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết s59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 vềtriển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (Nghị quyết số 59/NQ-CP )giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, cơquan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tuynhiên, tiến độ triển khai các nhiệm vụ Chính phủ giao cho các Bộ, cơ quan cònchậm.

Xét đề nghị của Bộ Kếhoạch và Đầu tư tại Công văn số 6814/BKHĐT-PC ngày 03 tháng9 năm 2015 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ý kiến của cácBộ và tổng hợp, đề xuất của Văn phòng Chính ph về việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định vềđiều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnquy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư năm 2014, Thủ tướng Chínhphủ yêu cầu:

1. Các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ươngtheo chức năng, nhiệm vụ được giao cần chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm thực hiệnđúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 59/NQ-CP củaChính phủ; có báo cáo gửi Bộ Kế hoạchvà Đầu tư đ tổng hợp, trình Chính phủ tạiPhiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015.

2. Bộ Công an nghiên cứu, b sungquy định về điều kiện an ninh trật tự đối với 04 ngành nghề: kinh doanh dịch vụđặt cược; kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ; kinh doanh thiết bị gây nhiễu,phá sóng thông tin di động và kinh doanh quân trang, quân dụngcho lực lượng vũ trang, vũ khí dân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài,phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư vàtrang thiết bị đặc chủng, công nghệchuyên dùng chế tạo chúng khi xây dựng Nghị định thay thế Nghị định s 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành,nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Bộ Tài chính đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đáquốc tế và Nghị định về quỹ hưu trí tự nguyện, trong đó quy định cụ thể về điềukiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh dịch vụ đặt cược vàkinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyn, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2015. Đi với Nghị định về kinh doanhCasino, Bộ Tài chính thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Côngvăn số 3307/VPCP-KTTH ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

4. Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định về quản lý vậtliệu xây dựng trong đó quy định cụ thể về điu kiện đu tư kinh doanh đi với ngành nghề kinh doanh sản phẩmamiang trắng thuộc nhóm Serpentine, trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2015.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát các quy định cụ thể về điều kiện đầutư kinh doanh đối với ngành nghề dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm mới sảnphẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụngthuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho đối tác nước ngoài, trường hợp cần quyđịnh điều kiện để qun lý, đề xuất việc xây dựngNghị định quy đnh về điều kiện đầu tư kinhdoanh (không quy định điều kiện kinh doanh tại Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng).

6. Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nghị định quy định về quản lý trangthiết bị y tế trong đó quy định cụ thể về điều kiện đầu tư kinh doanh đối vớicác ngành nghề: kinh doanh trang thiết bị y tế; hoạt động của cơ sở phân loại trang thiết bị y tế;kinh doanh dịch vụ kim đnh trang thiết bị y tế, trình Chính phủ trong tháng 12 năm2015; Rà soát các quy định hướng dẫn Luật khám bệnh, chữa bệnh, trường hợp cần quy định các điều kiện để quản lý hoạtđộng khám bệnh và chữa bệnh cần đề xuất việc xây dựng Nghị định (không quy địnhđiều kiện kinh doanh tại Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng).

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đẩynhanh tiến độ xây dựng Nghị định quy định v điều kiện kinh doanh ngành, nghề mua bán nợ, trong đó quy định cụ thể vềđiều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ,trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2015.

8. Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi quy định về thẩm quyền và thủ tục cấpGiấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ của doanhnghiệp có vốn đu tư nước ngoài và các quy định kháctại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phvề hoạt động mua bán hàng hóa vàcác hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốnđầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị quyết 59/NQ-CP .

9. Căn cứ từng trường hợp cụ thể, cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đề nghịThủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn theo quy định củaLuật ban hành văn bản quy phạm pháp luật đối với việc xây dựng, ban hành cácvăn bản nói trên (trừ các Nghị định đang trong quá trình xây dựng); đồng thời bảo đm các điều kiện đơn giản, thuận lợi,minh bạch và tiết kiệm chi phí cho nhà đầu tư thực hiện.

10. Các Bộ, cơ quan thực hiện nghiêm ch đạo của Thủ tướng Chính phủ về vic bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng, trình ban hành các văn bản nóitrên theo chỉ đạo của Thủ tướng tạicông văn số 1153/TTg-PL ngày 23 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việcban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg CP;Tổng Thư ký HĐQG về PTBV và Nâng cao NLCT,các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, KGVX, TKBT, TH,NC,TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, PL(3).PC

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng