BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1789/LĐTBXH-LĐTL
V/v phụ cấp chức vụ đối với chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc chi nhánh trực thuộc Ngân hàng No&PTNTVN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kínhgửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

Trả lời công văn số 1860/NHNo-LĐTL ngày 20/5/2008 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ýkiến như sau:

Để bảo đảm cân đối tương quan,nội bộ trong Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội thống nhất áp dụng phụ cấp chức vụ đối với một sốchức danh lãnh đạo của chi nhánh hoạt động hạn chế phụ thuộc chi nhánh trựcthuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như sau:

- Giám đốc: 0,5lương tối thiểu

- Phó giám đốc: 0,4lương tối thiểu

- Trưởng phòng (tổ) và tươngđương: 0,3 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng (tổ) và tươngđương: 0,2 lương tối thiểu

Bộ Lao động – Thương binh và Xãhội trả lời để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân