BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------------
Số: 1789/TCHQ-TXNK
V/v: hoàn thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 891/HQHCM-TXNK ngày 18/4/2011 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về vấn đề hoàn thuế cho trường hợp của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin; Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 5 Điều 113 và Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Trường hợp của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuế quan), gia công ở nước ngoài, hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hóa xuất khẩu và nhận sản phẩm về để xuất khẩu thì thuộc đối tượng được xét hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với số nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm xuất khẩu.
Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hồ sơ thực tế, đối chiếu quy định nêu trên và khoản 1 Điều 118 Thông tư số 194/2010/TT-BTC để xác định đối tượng hoàn thuế đối với trường hợp của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin; Trường hợp của Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin không đáp ứng các điều kiện nêu trên thì không thuộc đối tượng được xét hoàn thuế theo quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn cho Tổng công ty Công nghiệp – In – Bao bì Liksin - TNHH một thành viên thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường