BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 179/BXD-KTXD
V/v: Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chấtlượng công trình xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 18/TT ngày 11/11/2009 củaTrung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Sở Xây dựngtỉnh Kon Tum về chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng. BộXây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấnđầu tư xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì trường hợp cải tạo, sửa chữa, mở rộngcó tính toán kết nối với dây chuyền công nghệ của công trình hiện có thì chiphí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình xây dựng được điều chỉnh với hệsố k=1,2. Không áp dụng nội dung hướng dẫn tại điểm 3.3 Quyết định số957/QĐ-BXD đối với thiết kế một bước công trình sửa chữa, cải tạo.

Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xâydựng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh