BỘ XÂY DỰNG
----------------------
V/v: hướng dẫn xác định chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án Nhà khách TP Đà Nẵng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

Kính gửi:
Viện Khoa học công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 1351/VKH-VPĐN ngày 15/9/2011 củaViện Khoa học công nghệ Xây dựng– Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng Dự án Nhà khách TP Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí giám sát thi công xây dựng công trình xác định theo định mức tỷ lệ % theo quy định nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu xây dựng được duyệt. Trường hợp, dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà khách thành phố Đà Nẵng được phân chia thành 02 gói thầu xây dựng (hai gói thầu giám sát thi công xác định theo quy mô của gói thầu xây lắp tương ứng) như nêu trong công văn số 1351/VKH-VPĐN ngày 15/9/2011 thì chi phí giám sát thi công xây dựng của mỗi gói thầu được xác định trên cơ sở giá trị dự toán xây lắp của mỗi gói thầu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) nhân với tỷ lệ % tương ứng với giá trị xây lắp của mỗi gói thầu.
Với nội dung trên, Viện Khoa học công nghệ Xây dựng– Bộ Xây dựng tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- SXD thành phố Đà Nẵng;
- Ban QLDA XD Đà Nẵng;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
(đã ký)
Phạm Văn Khánh