TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty CP Thương mại và Công nghệ Thực phẩm Hoàng Lâm
(Số 15, ngõ 41, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 32/2013/CV-HLngày 25/02/2013 của Công ty Hoàng Lâm về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D củaMalaysia, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, thông tin tại các ôtrên C/O phải được khai báo đầy đủ. Do vậy, ô số 1 trên C/O không khai báothông tin về quốc gia của người xuất khẩu là không đúng mẫu quy định. Tuynhiên, căn cứ hồ sơ lô hàng, giải trình của doanh nghiệp và các thông tin kháccó thể xác định được tên quốc gia, nơi người xuất khẩu đặt trụ sở, là Malaysia.Do vậy, các C/O nêu trên có thể được xem xét chấp nhận để cho hưởng ưu đãi.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếpvới Cục Hải quan Tp Hải Phòng để được giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về hải quanthông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn