VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 179/VPCP-QHQT
V/v Tham dự hội nghị quốc tế về vận chuyển hàng hoá bằng đường biển

Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại Giao, Tài chính, Tư pháp, Công an
- Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5118/GTVT-PCVT ngày 30 tháng 12 năm 2002) về việc tham dự Hội nghị quốc tế về xây dựng Công ước mới về vận chuyển hàng hoá bằng đường biển của Uỷ ban Luật pháp Thương mại Quốc tế của Liên Hợp quốc (UNCITRAL), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Giao thông vận tải tổ chức đoàn tham dự Hội nghị của UNCITRAL. tổ chức tại New York (Mỹ), từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 05 tháng 4 năm 2003 với tư cách quan sát viên.

Tham gia đoàn có đại diện của Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Cục Hàng hải Việt nam và Hiệp hội Giao nhận kho vận Việt Nam.

2. Kinh phí dự Hội nghị do Ngân sách Nhà nước cấp cho các cơ quan cử người tham gia đoàn theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý