BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí Ban quản lý dự án.

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014

Kính gửi: Sở Xây dựng HàNi

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4910/SXD-QLKT ngày14/7/2014 của Sở Xây dựng Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng định mức chi phí Banquản lý dự án. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật (Ban Duytu) là đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng Hà Nội vừa thực hiện quản lý đầu tư xâydựng công trình, vừa quản lý giám sát các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thịthuộc lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý. Theo nội dung văn bản số 4910/SXD-QLKT hàng năm Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc xác định nguồn kinh phí giao choBan Duy tu. Vì vậy, việc Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất phương án xác định để tạonguồn chi phí quản lý, chi phí giám sát cho Ban Duy tu là cần thiết, nhằm tạosự chủ động, tự chủ và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý.

Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng Hà Nội trình Ủy bannhân dân thành phố quyết định phương án xác định định mức chi phí quản lý dựán, chi phí giám sát như đề nghị tại văn bản số 4910/SXD-QLKT để tạo nguồn chiphí hoạt động cho Ban Duy tu. Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp cùngSở Tài chính kiểm tra, kiểm soát hoạt động, chi phí của Ban Duy tu trên cơ sởnhiệm vụ được giao đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nguồn chi phí và nângcao chất lượng công tác quản lý, giám sát. Việc chi tiêu, thanh toán, quyếttoán chi phí Ban Duy tu thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên cơ sở thực tế thực hiện, định kỳ hàng năm Sở Xâydựng Hà Nội tổng kết, báo cáo việc thực hiện xác định định mức, thanh toán,quyết toán chi phí theo phương án nêu tại văn bản số 4910/SXD-QLKT về Bộ Xâydựng để theo dõi, quản lý và điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Sở Xây dựng Hà Nội thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Lưu: VT, KTXD(L6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh