BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1790/LĐTBXH-LĐTL
V/v về trợ cấp thôi việc đối với người lao động trong công ty nhà nước.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2008

Kính gửi: SởLao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình

Trảlời công văn số 282/LĐTBXH-CSLĐ ngày 29/4/2008 của Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội tỉnh Quảng Bình về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

Theoquy định tại điểm c, khoản 3, mục III Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồnglao động thì trường hợp người lao động làm việc ở nhiều doanh nghiệp nhà nướcdo chuyển công tác trước ngày 01/01/1995 thì tính trợ cấp cho người lao động ởtừng doanh nghiệp, tiền lương của người lao động trước ngày 01/4/1993 được quyđổi theo Nghị định số 25/CP , Nghị định số 26/CP tại thời điểm 01/4/1993.

Đốivới ông Đoàn Thanh Tiến đã làm việc tại Công ty giống cây trồng Bình Trị Thiêntừ tháng 7/1972 đến tháng 9/1987 sau đó từ tháng 10/1987 đến tháng 12/2003 làmviệc tại công ty Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình, thì:

-Tiền lương làm căn cứ để tính trợ cấp thôi việc cho thời gian từ tháng 7/1972đến tháng 9/1987 đối với ông Tiến là mức tiền lương được quy đổi theo Nghị địnhsố 25/CP , 26/CP tại thời điểm 01/4/1993 (Quy đổi về mức lương đã được quy địnhcụ thể trong thang lương, bảng lương tại thời điểm 01/4/1993).

-Đối với trường hợp Công ty giống cây trồng Bình Trị Thiên đã chấm dứt hoạt độngthì Công ty Lâm nghiệp Bắc Quảng Bình được ngân sách nhà nước hoàn trả khoảntrợ cấp thôi việc mà công ty đã trả cho ông Tiến cho thời gian làm việc từtháng 7/1972 đến tháng 9/1987.

Trìnhtự, thủ tục đề nghị ngân sách nhà nước hoàn trả khoản trợ cấp thôi việc nêutrên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Vì vậy, đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình trao đổi với Bộ Tài chính để được trả lờicụ thể.

BộLao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hộitỉnh Quảng Bình biết và thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG

Phạm Minh Huân