VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/VPCP-KTTH
V/v triển khai NQ 01 và 02/NQ-CP của CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp đãnêu tại các Nghị quyết của Chính phủ: số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 vềnhững giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợthị trường, giải quyết nợ xấu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bộtrưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thựchiện các công việc sau:

1. Khẩn trương ban hành các văn bản cụ thể hóa Nghịquyết số 01 và 02 của Chính phủ; chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyếtliệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra, kiên trì thực hiện mục tiêu kiềmchế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăncho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

2. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sáttiến độ và kết quả thực hiện, tổ chức giao ban hàng tháng để kiểm điểm tìnhhình thực hiện hai Nghị quyết nêu trên; tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hìnhthực hiện các giải pháp đã nêu tại hai Nghị quyết và các công việc đã làm hàngtháng, hàng quý, gửi Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trướcngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát tổng hợp tìnhhình thực hiện Nghị quyết để báo cáo Chính phủ tại các phiên họp thường kỳ hàngtháng theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơquan, địa phương biết, khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định