BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1791/TCT-DNL
V/v: khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2019

Kính gửi:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
(Đ/c: 1 Cửa Bắc, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội)
- Ban Quản lý dự án Nhiệt Điện Vĩnh Tân
(Đ/c: Hùng Vương, Phan Thiết, Bình Thuận)

Trả lời công văn số 1233/EVN-TCKT ngày 15/03/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nêu vướng mắc về việc hoàn thuế GTGT đối với việc nhập khẩu than phục vụ chạy thử dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính đã đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đu vào như sau:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá tr gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng t thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

…”

Căn cứ quy định trên và thực tế hoạt động đầu tư của EVN theo báo cáo tại công văn số 1233/EVN-TCKT, trường hợp Ban Quản lý dự án nhiệt điện Vĩnh Tân (AVT) đã đứng ra làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với 32 chuyến hàng than nhập khẩu phục vụ dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 theo phương án đã được phê duyệt trong giai đoạn trước ngày 15/3/2018: nếu các tờ khai hải quan của 32 chuyến hàng than nhập khẩu này đã được sửa đổi, bổ sung và được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận, đáp ứng các yêu cầu quản lý và tuân thủ pháp luật hải quan theo công văn số 7247/TCHQ-GSQL ngày 11/12/2018 của Tổng cục Hải quan; EVN/AVT có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đi với các chuyến hàng này thì EVN/AVT sử dụng chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu của 32 chuyến hàng này để kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT nếu đáp ứng điều kiện khác theo quy định.

>> Xem thêm:  Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Cục thuế tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ sổ sách của doanh nghiệp đối với 32 chuyến hàng than nhập khẩu nêu trên để hướng dẫn đơn vị kê khai, khấu trừ, hoàn thuế đúng quy định và hướng dẫn nêu trên. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ báo cáo và cung cấp đầy đủ tài liệu có liên quan phục vụ việc kiểm tra, đi chiếu của các cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục thuế tỉnh Bình Thuận;
- Vụ CST, PC, TCHQ (BTC);
- Lưu: VT, DNL (2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

>> Xem thêm:  Thủ tục, hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất ? Cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?