BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1792 /BGD&ĐT – VP
V/v: Ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2007

Kính gửi:

- Các giám đốc Sở giáo dục và đào tạo
- Các giám đốc, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện yêu cầu của Chính phủ về cải cách hành chính, BộGiáo dục và Đào tạo sẽ từng bước ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. Mục tiêu trước mắt là từ tháng 1/2008 chỉ sử dụng văn bản điện tử để trao đổi thông tin giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị trong ngành, với lộ trình:

- Từ 30/3/2007 đối với các đại học, trường đại học, cao đẳng;

- Từ 30/6/2007 đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Từ 30/12/2007 đối với các trường TCCN;

Để triển khai thực hiện mục tiêu trên, Bộ Giáo dục và Đà tạo sẽ:

1. Phân loại các văn bản theo 3 nhóm:

- Nhóm 1: Chỉ sử dụng ở dạng điện tử để giao dịch; như thông báo, mời họp…; sau này Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không gửi văn bản loại này qua đường bưu điện mà chỉ sử dụng văn bản điện tử để thông tin.

- Nhóm 2: Dùng cả dạng điện tử và dạng văn bản giấy; gồm cácvăn bản pháp quy, văn bản hướng dẫn, công văn chỉ đạo, điều hành,…; khi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi văn bản điện tử trước để các đơn vị biết vàchủ động trong công việc; văn bản có dấu của Bộ sẽ gửi qua bưu điện như thông lệ.

- Nhóm 3: Chỉ giao dịch bằng giấy là những văn bản mật hoặc những văn bản chưa được phép công bố;

Địa chỉ giao dịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo là: [email protected]

2. Tổng hợp và cung cấp các địa chỉ email của tất cả các đơnvị quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trong ngành để cácđơn vị tiện lien lạc;

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo, các giám đốc, hiệu trưởng cơ sở giáo dục đào tạo, cao đẳng và trungcấp chuyên nghiệp:

1. Thiết lập địa chỉ Email của đơn vị, phân công cán bộ quảnlý và kiểm tra email thường xuyên (ít nhất 2 lần/ngày).

2. Cung cấp địa chỉ Email của đơn vị, họ tên và địa chỉ củacán bộ quản lý địa chỉ Email đó cho Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ( và quađịa chỉ: [email protected]) đề nghị cung cấp trước thứ Năm ngày 15/3/2007.

3. Phê duyệt tất cả Email trước khi gửi đi từ địa chỉ của đơn vị: Những văn bản ý kiến được gửi từ những địa chỉ Email của đơn vị là ýkiến chính thức của đơn vị, vì vậy lãnh đạo đơn vị phải phê duyệt tất cả cácemail trước khi gửi đi, chịu trách nhiệm về nội dung của Email và phải nói rõhọc tên, chức danh người duyệt nội dung.

Đây là nội dung của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạođể thực hiện chương trình cải cách hành chính, đề nghị các đơn vị tích cực phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hoặc có sang kiến, đề xuất xin vui long gửi về Văn phòng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo hoặc qua địa chỉ [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo của Bộ (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ (để biết);
- Trung tâm tin học (để biết);
- Phòng TH, phòng VT-LT (để phối hợp)

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quang Quý