BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------------

Số: 1792/TCHQ-TXNK

V/v: thống nhất cách hiểu khi áp mã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2012

Kính gửi: Các cục Hải Quan tỉnh, thành phố.

Tại Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính, phân nhóm 8702.10.7x có nội dung “xe chở người từ 30 chỗ trở lên hoặc xe được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua rà soát, đối chiếu bản tiếng anh của Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN), phân nhóm 8702.10.7x: - - - “For the transport of 30 persons or more and specially designed for use in airports” và tham khảo chú giải bổ sung (SEN) danh mục thuế quan hài hòa ASEAN, thì:

Mặt hàng được phân loại vào mã số 8702.10.71, 8702.10.79 chỉ áp dụng cho loại xe chở từ 30 người trở lên và được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong sân bay.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - Bộ TC;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường