BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1792 TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội , ngày 22 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài Gòn
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục thuế nhận được công văn số NHV/ACC/OL 0303006 ngày 12/03/2003 của Nhà máy sửa chữa và Đóng tàu Sài Gòn về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1.2, mục II, Phần B Thông tư số 12/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì: sửa chữa máy móc, thiết bị phương tiện vận tải, cung ứng dịch vụ phần mềm cho nước ngoài, cho doanh nghiệp chế xuất, dịch vụ xuất khẩu lao động áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.

Trường hợp Nhà máy sửa chữa và đóng tàu Sài gòn ký hợp đồng sửa chữa thiết bị cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài áp dụng thuế GTGT như sau:

- Nếu các thiết bị nhà thầu nước ngoài sửa chữa đang sử dụng tại Việt Nam sau khi sửa chữa đưa vào sử dụng tại Việt Nam thì phải tính thuế GTGT theo mức thuế suất quy định (không được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%).

- Nếu thiết bị của nhà thầu nước ngoài chỉ đưa vào Nhà máy sửa chữa sau đó lại chuyển ngay về nước (có làm thủ tục xuất nhập khẩu thông qua cơ quan Hải quan và thực hiện các thủ tục thanh toán như nhà máy đã nêu thì được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0%.

Tổng cục thuế trả lời để Nhà máy sửa chữa đóng tàu Sài gòn, Chi cục thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến