BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1793/LĐTBXH-TL
V/v: Định mức lao động trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Trả lời công văn số 2033/BNN-LN ngày 28/04/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Việc ban hành định mức lao động trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tuy nhiên kinh phí để thực hiện thuộc vốn ngân sách nhà nước, vì vậy đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến thêm của Bộ Tài chính.

2/ Khi xem xét ban hành, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn Cục Lâm nghiệp hoàn thiện định mức lao động trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng, nhưng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Phương pháp xây dựng định mức lao động theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

- Khi xây dựng các mức lao động trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng phải căn cứ vào các mức lao động thực tế thực hiện của các địa phương có tính đến yếu tố trung bình tiên tiến:

- Không được tính trùng các bước công việc trong quy trình xây dựng định mức trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng;

- Các mức lao động trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và bảo vệ rừng được tính tổng hợp các hao phí nguyên công bước công việc theo quy trình công nghệ nhưng tối đa không vượt quá mức đã nghiệm thu, thanh toán năm 2005.

3/ Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sửa đổi, bổ sung một số mức lao động cụ thể như sau:

a) Về định mức chi phí quản lý: Đề nghị tính mức lao động quản lý theo quy định tại điểm c, mục III Thông tư số 06/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

b) Mức cắt hom và xử lý thuốc (bảng 2.5.5): Đề nghị bổ sung mức lao động cắt hom và xử lý hom một số loài cây bản địa để không bị sót;

c) Mức lao động chăm sóc cây hom trong khay cứng nền cát (bảng 2.11.7): Đề nghị xây dựng mức lao động tưới nước bằng máy, không áp dụng mức lao động tưới nước bằng dụng cụ thủ công và bằng tay vì hai loại lao động này có điều kiện và tổ chức lao động khác nhau;

d) Mức lao động chăm sóc vườn cây đầu dòng (bảng 2.13.6): Đề nghị bổ sung mức lao động dưới 40cm đường kính góc xói vì trong Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN chưa có quy định.

4/ Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Cục Lâm nghiệp hoàn chỉnh lại các mức nói trên và ban hành tạm thời. Sau 2 năm thực hiện, cần phối hợp với các địa phương sơ kết để hoàn thiện các định mức trước khi ban hành chính thức.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ TL (3b)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG – TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân