BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1793/TCT-TS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 371/CT-TTHT ngày 26/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau hỏi về chính sách thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 đối với ông Nguyễn Văn Đẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1d, Điều 50, Luật Đất đai 2003 quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

d/ Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, trường hợp nếu ông Nguyễn Văn Đẩu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở của bà Nguyễn Thị Chiên trước ngày 15/10/1993 (có xác nhận của UBND Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau tại Đơn xin chuyển nhượng sử dụng đất ngày 12/10/1993), nay ông Đẩu được UBND Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xác nhận đất nhận chuyển nhượng đó không có tranh chấp và đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 thì ông Đẩu thuộc đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương