VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1793/VPCP-QHQT
V/v kế hoạch của Tổ Công tác ODA năm 2010

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1514/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 03 năm 2010 về kết quả hoạt động Tổ Công tác ODAcủa Chính phủ năm 2009 và kế hoạch năm 2010, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ýkiến như sau:

1. Đồng ý Kế hoạch hoạt động năm 2010 của Tổ Công tác ODAcủa Chính phủ nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Tổ Công tác ODA của Chính phủ phối hợp với các Bộ, cơquan liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn cho các dự án/ chương trình ODA nêutại văn bản số 1142/VPCP-QHQT ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Văn phòng Chínhphủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn