BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/BHXH-CST
V/v hướng dẫn việc tiếp nhận sổ BHXH của BHXH CAND và tính thời gian công tác đối với cán bộ, chiến sỹ CAND đã phục viên, xuất ngũ

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: Bảohiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhận được Công văn số 9460/BHXH ngày 11/12/2012 của Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân đề nghị Bảo hiểmxã hội Việt Nam tạo điều kiện, quan tâm và có ý kiến để Bảo hiểm xã hội cáctỉnh, thành phố chấp thuận đối với sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã được BHXH Côngan nhân dân xác nhận bảo lưu di chuyển đến, giải quyết chi trả chế độ BHXH. Đểviệc tổ chức thực hiện các quy định của ngành được thống nhất, BHXH Việt Namhướng dẫn cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện cấp sổ BHXH trong Công an nhândân (loại sổ 48 trang và 24 trang) do Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục III, Bộ Nộivụ thực hiện ký, cấp sổ BHXH, nhưng khi chốt sổ lại do BHXH Công an nhân dânthực hiện theo Quy định 428/BHXHVN ngày 23/5/1996 của BHXH Việt Nam quy định vềquản lý thu, chi và thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội đốivới sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên công an nhân dân. Vì vậy, khitiếp nhận sổ BHXH của đối tượng chuyển ngành đã được BHXH Công an nhân dân cấpvà xác nhận trên sổ BHXH, đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố tiếp nhận và giảiquyết theo đúng quy định hiện hành.

2. Trường hợp có thời gian công tác trong Quân độinhân dân, Công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 vàkhông hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo các Quyết định của Thủ tướng Chínhphủ đã được quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của liên Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trường hợp có thời gian công tác trong Công an nhândân đã phục viên, xuất ngũ sau đó công tác ở xã giữ các chức danh theo Nghịđịnh số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ chưa hưởng trợ cấp theo quyđịnh tại Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ,chờ hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ tổ chức thực hiện.

3. Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khi tiếpnhận sổ BHXH của đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên Công annhân dân chuyển ngành nếu phát hiện sổ BHXH của BHXH Công an nhân dân ghi vàxác nhận thời gian đóng BHXH chưa đúng với quy định của BHXH Việt Nam thì hướngdẫn và yêu cầu đối tượng mang sổ BHXH về đơn vị cũ để ghi và xác nhận lại theođúng quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, BHXHcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam đểxem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó TGĐ;
- Các Ban: CSXH, KT;
- BHXH CAND;
- Lưu: VT, CST (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh