BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1794/TCHQ-GSQL
V/v xác nhận đủ Điều kiện kiểm tra, kiểm soát HQ đối với kho chứa hàng miễn thuế để bán trên máy bay

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 422/HQHCM-GSQL ngày 29/02/2016 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị xác nhận đủ Điều kiện kiểm tra,kiểm soát hải quan đối với kho chứa hàng miễn thuế để bán trên máy bay tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 6, Điều 7 Thông tư số 148/2013/TT-BTC ngày 25/10/2013 của Bộ Tài chính, trên cơ sở nội dung công văn số 422/HQHCM-GSQL ngày 29/02/2016 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan xác nhận: Kho chứa hàng miễn thuế của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài (thuê kho của Công ty TNHH MTV suất ăn hàng không Việt Nam) tại khu vực sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất đủ Điều kiện kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan.

2. Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh lập Kế hoạch kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng miễn thuế trên máy bay của Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đảm bảo quản lý chặt chẽ.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty CP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (
đ/c: Sân bay QT Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội) (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh