BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1795/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hàng của DNCX gửi kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Chinhánh Công ty TNHH vận tải và giao nhận Yusen tại Hà Nội
(Đ/c: tầng 7, tòa nhà CTM, số 229 Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời công văn số 0904021 ngày 02/04/2009 củaChi nhánh Công ty TNHH vận tải và giao nhận Yusen Việt Nam tại Hà Nội đề nghịhướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất gửi khongoại quan của Chi nhánh Công ty tại khu công nghiệp Tân Trường, huyện CẩmGiàng, tỉnh Hải Dương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Đối với trường hợp hàng hóa của doanh nghiệpchế xuất đưa vào kho ngoại quan từ nước ngoài: thủ tục hải quan thực hiện theohướng dẫn tại điểm 4.1 khoản VII mục 2 Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày15/12/2005 của Bộ Tài chính.

2/ Đối với trường hợp hàng hóa của doanh nghiệpchế xuất đã nhập khẩu về kho của doanh nghiệp chế xuất và gửi vào kho ngoạiquan để chờ lấy ra phục vụ sản xuất: Đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại côngvăn số 151/TCHQ-GSQL ngày 09/01/2009 của Tổng cục Hải quan (gửi kèm bản sao).

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công tybiết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Hải Phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh