BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1796/BCT-XNK
V/v thuế xuất khẩu dăm gỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

BộCông Thương nhận được công văn số 835/GELEXIMCO-VP ngày 24 tháng 12 năm 2012của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (cổ đông chính của Công tycổ phần Giấy An Hòa) đề nghị có biện pháp hạn chế xuất khẩu dăm gỗ để tháo gỡkhó khăn cho doanh nghiệp trong việc thu mua nguyên liệu để sản xuất bột giấy.Về việc này, Bộ Công Thương xin trao đổi với quý Bộ như sau:

Năm2012, ngành giấy cần khoảng 822.000 tấn bột giấy nguyên liệu để sản xuất, trongđó có trên 50 nhà máy sản xuất bột giấy với lượng sản xuất khoảng 480.000 tấnbột giấy/năm còn lại là phải nhập khẩu. Năm 2013 dự kiến sản xuất trong nướckhoảng 500.000 tấn bột giấy/năm (tương đương với 2 triệu tấn gỗ nguyên liệu).

Theophản ánh của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, hiện nay các nhà máy giấy phíaBắc gặp rất nhiều khó khăn trong thu mua nguyên liệu gỗ, dăm gỗ để sản xuất bộtgiấy do hoạt động xuất khẩu dăm gỗ của nước ta phát triển mạnh (ví dụ Công tycổ phần giấy An Hòa, dự kiến sang năm 2013 nhà máy đạt công suất thiết kế là130 ngàn tấn bột/năm, tương đương với 53.900 tấn gỗ nguyên liệu trong 1 tháng,tuy nhiên trong tháng 1 năm 2013 (tính đến ngày 21/1/2013) nhà máy mới chỉ thumua được 25.600 tấn, tỷ lệ đạt 48%).

Tuyviệc xuất khẩu dăm gỗ giúp người trồng rừng bán được giá cao hơn nhưng vẫn làxuất khẩu nguyên liệu thô nên hiệu quả kinh tế không cao, các doanh nghiệptrong nước thiếu nguyên liệu để sản xuất dẫn đến tình trạng cạnh tranh thu gomnguyên liệu, khai thác rừng non để băm dăm, chu kỳ trồng rừng bị rút ngắn, sảnlượng dăm xuất khẩu lớn trong khi vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn nguyên liệucho sản xuất bột giấy và ván nhân tạo.

Đểhạn chế việc nhập khẩu bột giấy, đảm bảo nguồn nguyên liệu sản xuất cho bột giấytrong nước nhằm hạn chế việc xuất khẩu tài nguyên thô và tạo công ăn việc làmcho người lao động trong ngành sản xuất bột giấy đồng thời đảm bảo lợi ích chongười trồng rừng, Bộ Công Thương đề nghị:

1.Bộ Tài chính chủ trì tham khảo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn và các Hiệp hội ngành hàng liên quan xem xét chi tiết cụ thể mặt hàng dămgỗ trong Biểu thuế xuất khẩu và tăng thuế xuất khẩu theo lộ trình, trước mắt đềnghị tăng thuế xuất khẩu lên 5%.

2.Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách để phát triển rừng trồngđảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp cho các ngành sản xuất công nghiệp trongnước trong đó có ngành sản xuất giấy và bột giấy, đồng thời có biện pháp quảnlý, ngăn chặn tình trạng khai thác cây non, phá rừng.

Trântrọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Tuấn Anh;
- Vụ CNN;
- Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (thay trả lời)
- Lưu: VT, XNK, haqtt.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa