BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1796/BNN-PC
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Tư pháp

Trả lời công văn số 3193/BTP-VPngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư hướngdẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí vềvăn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, sau khinghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến góp ý như sau:

1. Cơ bản nhất trí về sự cần thiết banhành Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thôngcáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ banhành và đã được đề cập tại thuyết minh chi tiết.

2. Góp ý cụ thể:

- Đề nghị bổ sung phần giải thíchthuật ngữ để có cách hiểu thống nhất về thông cáo, thông cáo báo chí vì kháiniệm này chưa được đề cập trong Luật Báo chí.

- Khoản 4 Điều 2: Đề nghị quy địnhcụ thể "vào ngày làm việc đầu tháng" là ngày nào? Nên quy định theohướng trước ngày bao nhiêu hàng tháng thì sẽ cụ thể và hợp lý hơn.

- Đề nghị bổ sung quy định về việcthông cáo báo chí đối với những văn bản mật theo Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhànước.

- Thể thức và kỹ thuật trình bàyvăn bản: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa lại dự thảotheo mẫu số 5 ban hành kèm theo Thông tư 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm2011 của Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản của Chính phủ, Thủtướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạmpháp luật liên tịch.

Trên đây là ý kiến góp ý của BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (báo cáo);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu