THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1796/TTg-QHQT
V/v điều chỉnh Hiệp định số 4116-VN vay vốn của WB

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Thông tin vàTruyền thông (các công văn số 441/BTTTT-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2007 và số 1035/BTTTT-KHTC ngày 16 tháng 11 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Đồng ý điều chỉnh nội dungHiệp định tín dụng phát triển số 4116-VN của Dự án "Phát triển công nghệthông tin và Truyền thông tại Việt Nam" vay vốn của Ngân hàng Thế giới(WB) theo hướng bóc tách chi phí hoạt động gia tăng của Ban Điều phối Dự ánthành một hạng mục riêng biệt như kiến nghị của Bộ Thông tin va Truyền thôngnêu tại văn bản trên.

2. Đồng ý về nguyên tắc việcthực hiện phân bổ 04 triệu USD thuộc nguồn vốn chưa phân bổ của Tiểu dự án Bộthông tin và Truyền thông cho một số tỉnh thông qua các Sở Thông tin và Truyềnthông để nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam làm thủ tục cần thiết với WB để điều chỉnh các nội dung trên theo quy địnhhiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
các Vụ: TH, CN, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Sinh Hùng