TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/CT-TTHT
V/v: Giảm thuế TNDN năm 2011

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH ĐT và KD BĐS Mỹ Cảnh
Địa chỉ: 12 Mạc Đỉnh Chi, Quận 1, TPHCM.
MST: 0300589890

Trả lời văn bản số 10- 12/2012/CTV-CV ngày 06/03/2012 của Côngty về ưu đãi thuế TNDN năm 2011, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ tiết 1e khoản 1 điều 1 Thông tư số 154/2011/TT-BTCngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 101/2011/NĐ-CP ngày04/11/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 08/2011/QH13 của Quốc hội về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp và cá nhân:

‘‘ Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của doanh nghiệpnhỏ và vừa quy định tại khoản này không bao gồm số thuế tính trên thu nhập từcác hoạt động: kinh doanh xổ số, kinh doanh bất động sản, kinh doanh chứngkhoán, kinh doanh tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và thu nhập từ sản xuất hànghóa, kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thu nhập từhoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.’’

Trường hợp Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chothuê căn hộ và văn phòng thì thu nhập của hoạt động kinh doanh này là thu nhậpthuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản, không thuộc đối tượng được giảm 30% sốthuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2011 theo hướng dẫn nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra số 2
-Phòng PC;
- Lưu: VT, TTHT
469_ 49942/12 ntran

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỔ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga