BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1797/LĐTBXH-QLLĐNN
V/v: cho phép tiếp tục ký kết hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở NN

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty dệt may Việt Nam (Vinatex)

Ngày 01/9/2005, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có công văn số 2865/LĐBTXH-QLLĐNN về việc yêu cầu Tổng công ty Vinatex tạm dừng ký kết hợp đồng mới cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài kể từ ngày 01/9/2005 do hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động xuất khẩu lao động của một số cán bộ của Tổng công ty.

Căn cứ theo nội dung báo cáo tình hình hoạt động, kết quả việc chấn chỉnh hoạt động xuất khẩu lao động và kiện toàn bộ máy trực tiếp làm công tác xuất khẩu lao động của Tổng công ty tại công văn số 670/CV-HTLĐ ngày 26/5/2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

- Đồng ý cho phép Tổng công ty Dệt may (VINATEX) được tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài kể từ ngày 01/06/2006.

- Tổng công ty cần rút kinh nghiệm về những sai phạm vừa qua, nghiêm túc thực hiện các quy định của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17/7/2003 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo Tổng công ty biết để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Ban QLLĐ tại nước ngoài;
- Lưu: VP, QLLĐNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCNguyễn Thanh Hòa