BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1797/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 318/HQQNg-NV ngày 15/3/2013, công văn số 1207/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướngmắc thuế nhập khẩu hàng hóa phục vụ Dự án nhiệt điện Mông Dương II theo hìnhthức BOT, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về việc miễn thuế nhập khẩu cho dự án nhiệt điện MôngDương II:

Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Ngãi tại điểm 1 công vănsố 1207/HQQNg-NV ngày 18/12/2012 thì dự án nhiệt điện Mông Dương II là dự ánBOT, có giấy chứng nhận đầu tư cấp ngày 8/4/2010 thời điểm Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuếxuất khẩu, thuế nhập khẩu và Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 hướngdẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực.

Tại khoản 8 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và khoản 9Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC đã quy định cụ thể về miễn thuế nhập khẩuhàng hóa nhập khẩu của các dự án được xây dựng theo hình thức BOT. Đồng thời,Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5798/TCHQ-TXNK ngày 17/11/2011 hướng dẫnCục Hải quan Quảng Ninh thực hiện đăng ký danh mục và miễn thuế nhập khẩu đốivới dự án trên. Vì vậy, Tổng cục đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứuvà hướng dẫn doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa phục vụ dự án theo quy định.

2) Về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị dự phòng:

Về vướng mắc nêu tại điểm 2 công văn số 1207/HQQNg-NV Tổngcục Hải quan đã có công văn số 140/TCHQ-TXNK ngày 08/01/2013 hướng dẫn thựchiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãibiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng