TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1798/CT-TTHT
V/v: Thuế nhà thầu

TP.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Bao bì Gia Phú
Đ/chỉ: Đường số 1 , KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM
Mã số thuế: 0300786440

Trả lời văn bản ngày 01/3/2012 của Công ty về thuế nhà thầu,Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhânnước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt làthuế nhà thầu);

- Căn cứ công văn số 2321/TCT-CC ngày 07/7/2011 của Tổng Cụcthuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiệnkinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ,

Trường hợp Công ty ký hợp đồng bán hàng hóa cho Công ty mẹtại nước ngoài, Công ty mẹ ký hợp đồng bán hàng hóa này với một Công ty kháctại Việt Nam và chỉ định Công ty giao hàng cho Công ty này thì Công ty mẹ nướcngoài có phát sinh hoạt động kinh doanh bán hàng hóa tại Việt Nam thuộc đốitượng nộp thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh thương mại theo hướng dẫntại Thông tư số 134/2008/TT-BTC Doanh thu tính thuế nhà thầu không được trừ phầndoanh thu mua hàng hóa của Công ty tại Việt Nam.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết.

Nơi nhận:
- Như trên
- Phòng KT1
- Phòng PC
- Lưu: VT, TTHT
425-48687/2012-ttq

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga