BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------------------
V/v: Tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam
Trả lời công văn số 287/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 01/4/2014 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
1. Về trợ cấp thôi việc, mất việc làm
Trường hợp người lao động trước đây đã có thời gian làm việc nhiều năm liên tục tại công ty nhà nước sau đó công ty chuyển sang công ty cổ phần, khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty cổ phần thì Hội đồng quản trị, đại diện người sử dụng lao động theo quy định của công ty cổ phần chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc cho người lao động theo quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
2. Về tiền lương đối với viên chức quản lý
a) Tiền lương khi viên chức nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
Theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì quỹ tiền lương, thù lao của viên chức quản lý được tính theo năm, tạm ứng hàng tháng. Quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý chuyên trách được xác định theo mức tiền lương bình quân thực hiện, số viên chức quản lý chuyên trách thực tế tính bình quân theo tháng. Theo đó, trường hợp viên chức quản lý nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì khi xác định quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý, công ty chỉ tính thời gian thực tế làm việc của viên chức quản lý đó.
b) Tiền lương làm đêm, làm thêm giờ
Theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì tiền lương của viên chức quản lý chuyên trách được quy định theo chức danh. Vì vậy, khi xây dựng quỹ tiền lương của viên chức quản lý phải căn cứ trên số viên chức quản lý chuyên trách và mức tiền lương theo chức danh gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, kết quả quản lý, điều hành hoặc kiểm soát (không có các chế độ khi viên chức quản lý làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm).

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?