TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1799TCT/ĐTNN
V/v: Thuế đối với dịch vụ cung cấp cho SIDA.

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2005
Kính gửi: Công ty TNHH KPMG Limited.

Trả lời công văn số CV-KP36 ngày 19/5/2005 của Công ty TNHH KPMG Limited (Công ty KPMG) đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ kiểm toán cung cấp cho Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Thuỵ Điển (SIDA), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì dịch vụ kiểm toán thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%. Trường hợp công ty KPMG cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các dự án sử dụng vốn ODA thì việc hoàn thuế GTGT phụ thuộc vào loại hình của dự án và phương thức ký hợp đồng giữa Công ty KPMG và chủ dự án theo hướng dẫn tại Thông tư 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính.

Dịch vụ kiểm toán do Công ty cung cấp không thuộc dịch vụ được hoàn thuế GTGT theo qui định tại Thông tư số 08/2003/TT-BTC ngày 15/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty KPMG biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP.Hà Nội
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Văn Huyến