BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1799/TCT-PCCS
V/v: Kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 517/CT /QLKK-KTT ngày 10/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3 mục I phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:“Đối với cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế có dự án đầu tư của cơ sở sản xuất đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên được xét hoàn thuế theo quý. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư”.

Cơ sở kinh doanh kê khai, lập hồ sơ hoàn thuế riêng cho dự án đầu tư theo tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư (mẫu số 01B/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính). Tờ khai thuế GTGT của dự án đầu tư được lập và gửi đồng thời với tờ khai thuế GTGT hàng tháng của cơ sở kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương