VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1799/VPCP-KTN
V/v xác định diện tích công nhận đất ở đối với trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập trước năm 1993

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên vàMôi trường (công văn số 4591/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 03 tháng 12 năm 2009); ý kiếncủa các Bộ: Tư pháp (công văn số 215/BTP-PLDSKT ngày 26 tháng 01 năm 2010), Xâydựng (công văn số 144/BXD-QLN ngày 26 tháng 01 năm 2010), Tài chính (công vănsố 1643/BTC-QLCS ngày 04 tháng 02 năm 2010) về việc xác định diện tích côngnhận đất ở đối với trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lậptrước năm 1993, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thựchiện khảo sát, đánh giá tình trạng xác định diện tích công nhận đất ở để cấpGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liềnvới đất đối với trường hợp người sử dụng đất có tên trong sổ mục kê lập trướcnăm 1993; nghiên cứu, tổng hợp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nộidung nêu trên để bổ sung, sửa đổi Luật Đất đai năm 2003 trình Quốc hội phêduyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, KNTN, TH;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý