VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: UBND tỉnh Kiên Giang tiếp nhận thiết bị y tế do tổ chức Giving Children Hope/Mỹ tài trợ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Y tế;
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1299/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 3 năm 2011) về việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận lô hàng gồm 25 thiết bị y tế đã qua sử dụng chất lượng trên 80% và 41 mặt hàng mới 100% do tổ chức phi chính phủ Giving Children Hope của Mỹ viện trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận số thiết bị y tế đã qua sử dụng chất lượng trên 80% và mới 100% như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.
2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra chất lượng lô hàng, quản lý, sử dụng đúng mục đích, đối tượng và đúng các qui định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- VPCP: BTCN, các PCN;
- Các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). 26
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc