BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 18/BHXH-BT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bảo hiểm Xã hội các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương

Để kịp thời thu bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 theoquy định tại Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểmthất nghiệp, trong khi chờ thông tư hướng dẫn của các bộ, Ngành, Bảo hiểm xãhội Việt Nam hướng dẫn thực hiện tạm thời như sau:

1. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; mức đóng, tiềntương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp

a. Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là ngườilao động và người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 2; Điều 3 và khoản 4Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Báo hiểm xã hội về BHTN (dướiđây gọi tắt là Nghị định số 127/2008/NĐ-CP .

b. Mức đóng BHTN

Mức đóng BHTN đối với người sử dụng lao động, người lao độngtheo quy định tại khoản 1, khoản 2 điều 25 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP .

c. Tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN thực hiện theo quyđịnh tại Điều 27 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP .

Trường hợp tiền lương, tiền công của người lao động bằngngoại tệ thì được chuyển đổi sang đồng Việt Nam để tính đóng BHTN theo tỷ giágiao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhànước Việt Nam công bố lại thời điểm ngày 02 tháng giêng cho 06 tháng đầu năm vàngày 01 tháng bảy cho 06 tháng cuối năm. Đối với các đồng ngoại tế mà Ngân hàngnhà nước không công bố tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng thì áp dụng tỷgiá tính chéo của Đồng Việt Nam so với dụng ngoại tế đó để tính thuế xuất nhậpkhẩu do Ngân hàng Nhà nước công bố.

2. Phương thức đóng BHTN

Hằng tháng, người sử dụng lao động đóng 1% quỹ tiền lương,tiền công đóng BHTN của những người lao động tham gia BHTN, đồng thời trích 1%tiền lương, tiền công của người lao động tham gia BHTN nên để đóng cùng một lúcvới bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc vào tài khoản chuyênthu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng quặc kho bạc nhà nước.

Người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT ở địa bàn nào thìđăng ký tham gia đóng tại địa bàn đó.

Người sử dụng lao động thuộc bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bancơ yếu của Chính phủ quản lý thì đóng BHTN tại BHXH bộ Quốc phòng, Bộ Công anvà Ban Cơ yếu Chính phủ. BHXH Bộ Quốc phòng, bộ Công an, Ban cơ yếu của Chínhphủ chuyển tiền đóng BHTN hàng tháng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXHViệt Nam mở tại Kho bạc Nhà nước trung ương.

- Trường hợp đơn vị đóng BHTN bằng tiền mặt tại cơ quan BHXHhướng dẫn thủ tục nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH, nếu đóngtiền mặt trực tiếp tại cơ quan BHXH thì chậm nhất sau 3 ngày làm việc, cơ quanBHXH phải nộp tiền vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.

- Người lao động ký hợp đồng lao động với nhiều ngạch sửdụng lao động thì được chọn một hợp đồng để đóng BHTN. Hợp đồng này đồng thờilà hợp đồng đóng BHXH, BHYT.

- Người lao động được cử đi học, thực tập, công tác, nghiêncứu, điều dưỡng ở trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương, tiền công tạiđơn vị cử đi thì người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải đóng BHTN.

3. Thủ tục tham gia đóng BHTN

a. Người sử dụng lao động lập 02 bản danh sách người laođộng tham gia BHTN theo mẫu số 02a-TBH (kèm theo) nộp cho cơ quan BHXH.

b. Khi đơn vị sử dụng lao động có thay đổi tăng, giảm về laođộng hoặc căn cứ đóng BHTN trong tháng; hoặc đơn vị di chuyển sang tỉnh khác;thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu; sáp nhập hoặc giải thể, phá sản theoquy định của pháp luật thì kê khai, lập hồ sơ diều chỉnh, nộp hồ sơ cho cơ quanBHXII trước ngày 20 hằng tháng, bao gồm:

- Lập mẫu 02a-TBH nếu chỉ tăng lao động;

- Lập mẫu 03a-TBH (kèm theo) nếu giảm lao động hoặc chỉ điềuchỉnh tiền lương, mức đóng BHTN;

- Các hồ sơ, giấy tờ có liên quan của người sử dụng lao độnghoặc người lao động.

c. Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, đối chiếu, xácđịnh số người, mức đóng, số tiền đóng BHTN, BHXH, BHYT bắt buộc, hoàn thiện hồsơ để đơn vị sử dụng lao động đóng theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện

a. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thực hiện phân cấp quản lý thu BHTN theo phân cấp quản lýthu BHXH, BHYT bắt buộc hiện hành;

Hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn lập danh sáchngười lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN theo mẫu Số 02a-TBH và thựchiện đóng BHTN từ 01/01/2009;

b. Ban thu, Trung tâm thông tin và các đơn vị có liên quantổ chức thực hiện việc nâng cấp phần mềm quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc SMS đểxử lý đồng thời nghiệp vụ thu BHTN, kịp thời đưa vào áp dụng trong toàn quốctrong quý I/2009.

Quá trình thực hiện có vướng mắc đề nghị báo cáo về BHXHViệt Nam đề kịp thời nghiên cứu, hướng dẫn.

Nơi nhận:
- Như trên,
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH Bộ QP CA, Ban Cơ yếu CP;
- Lưu VT, BT (06b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐCPHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Đình Khương


MẤU 03A-TBH

Tên đơn vị:

Mã đơn vị:

Địachỉ:

Số…Tháng…..năm

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH LAO ĐỘNG VÀ MỨCĐÓNG BHXH, BHYT

(Ban hành kem theo QĐ số: 1333/QĐ-BHXH ngày 21/02/2008 của BHXH VN)

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Ngày tháng năm sinh

Tiền lương và phụ cấp

Thời gian

Tỷ lệ nộp bổ sung

Ghi chú

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Từ tháng

Đến tháng

CVụ

TNVK

TNNG

KV

Cvụ

TNVK

TNN

KV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TỔNG HỢP CHUNG

Phát sinh

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

Tăng

Giảm

1. Số LĐ

2. Quỹ lương

3. Số phải nộp

4.Đ/c số phải nộp

Ngày …..tháng…..năm

Ngày …..tháng…..năm

Cán bộ thu

Phụ trách thu

Người lập biểu

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ghi chú: Mẫu số 03a-TBH lập khi đơn vị có điều chỉnh về laođộng, tiền lương và mức đóng BHXH, BHYT, BHTN

MẪU 02A-TBH

Tên đơn vị:

Mã đơn vị:

Địachỉ:

Số…Tháng…..năm

DANH SÁCH LAO ĐỘNG THAM GIA BHXH,BHYT, BHTN

(Ban hành kem theo QĐ số: 1333/QĐ-BHXH ,ngày 21/02/2008 của BHXH VN)

STT

Họ và tên

Số sổ BHXH

Số thẻ BHYT

Ngày tháng năm sinh

Nữ

(x)

Số CMT

Địa chỉ

Đăng ký KCB ban đầu

Tiền lương, tiền công

Phụ cấp

Đóng BH thất nghiệp

(x)

Đóng từ tháng năm

Ghi chú

Tỉnh

Bệnh viện

CV

TNVK

TNN

KV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TỔNG HỢP CHUNG

- Số sổ BHXH được cấp:……số, từ số……đến số……..

Phát sinh tăng

BHXH

BHYT

BHTN

1. Số lao động

2. QL tham gia

3. Số phải đóng

4. Điều chỉnh số phải đóng

- Thời hạn BHYT đươc cấp:……thẻ, trong đó cấp ngoại tỉnh……thẻ

- Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày:…/……/…đếnngày……/…./…

Ngày …..tháng…..năm

Ngày …..tháng…..năm

Cán bộ thu

Phụ trách thu

Người lập biểu

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Ghi chú: - Mẫu số 02a-TBH đơn vị sử dụng lập khi tham giaBHXH, BHYT, BHTN lần đầu hoặc khi có lao động tăng mới để cấp thẻ BHYT, sổ BHXH

- Cột 16 đánh dấu (x) đối với người lao động thuộc đối tượng tham gia BH thấtnghiệp