BỘ XÂY DỰNG

-------------------------

Số: 18/BXD-KTQH

Vv: Hướng dẫn QHXD nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNN &PTNT-BTN&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2012

Kính gửi:……………………………………..…………

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 về Chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Bộ Xây dựng đã giao Viện Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn - Bộ Xây dựng (VIAP) triển khai một số đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới theo quy định của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNN &PTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

Các xã được triển khai lập quy hoạch được lựa chọn tiêu biểu cho các vùng miền, các vùng kinh tế, sinh thái gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nội dung của các đồ án bám sát yêu cầu của Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNN&PTNT-BTN&MT.

Bộ Xây dựng gửi đến Sở Xây dựng và Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh hồ sơ một số đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới bao gồm bản vẽ và thuyết minh trong đĩa CD để các địa phương tham khảo và làm cơ sở hướng dẫn cho các đối tượng liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới nhằm đẩy nhanh tiến độ việc tổ chức lập và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn (đề nghị Sở Xây dựng chuyển giúp cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh 01 đĩa CD).

Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Nguyễn Đình Toàn (để b/c);

- Lưu: VT, KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KTQH

PHÓ VỤ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Quang Minh