BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: Hướng dẫn thanh toán khối lượng hợp đồng xây dựng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên
Bộ Xây dựng nhận được công văn số 448/CV-BTĐ ngày 28/10/2011 của Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên đề nghị hướng dẫn xác định khối lượng thanh toán. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Về nguyên tắc, việc thanh toán hợp đồng thực hiện theo quy định của hợp đồng và các quy định của nhà nước có liên quan. Đối với công tác đóng cọc, theo hướng dẫn áp dụng định mức cho công tác đóng cọc trong tập định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng công bố kèm theo văn bản 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng thì: Định mức đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất hao phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với định mức đóng cọc tương ứng. Hao phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.
Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Phú Yên căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr06.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh