BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 18/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD .

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2718/STC-ĐT ngày 4/12/2008của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương; Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 15726/BTC-ĐT ngày 24/12/2008, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giánguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo qui định tại Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng đối với công trình Nâng cấp, lángnhựa đường ĐH516 và nhánh rẽ An Long qua cầu dây văng An Linh huyện Phú Giáo,Bộ Xây dựng đã có văn bản số 213/BXD-KTXD ngày 9/10/2008 và văn bản số 336/BXD-KTXD ngày 12/12/2008.

Sở Tài chính tỉnh Bình Dương căn cứ ý kiến nêu trên để thựchiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ Tài chính;
KBNN tỉnh Bình Dương;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh