BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/BXD-QLN
V/v Trả lời Sở XD Thanh Hóa về thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Sở Xây dựng Thanh Hóa

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 618/SXD-QLNngày 19/3/2013 của Sở Xây dựng Thanh Hóa xin ý kiến về việc có tiếp tục thựchiện việc hỗ trợ nhà ở đối với trường hợp hộ có tên trong danh sách phê duyệtđược hỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướngChính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở (sau đây gọi là Quyết định167) nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện việc xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Theo Quyết định 167 thì đến cuốinăm 2012 các địa phương phải hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo. Tuynhiên, đến nay vẫn còn một số hộ có tên trong danh sách phê duyệt được hỗ trợnhà ở nhưng do nhiều lý do nên vẫn chưa hoàn thành việc xây dựng nhà ở, trongđó có những hộ đã khởi công xây dựng trước ngày 31/12/2012 và những hộ chưathực hiện xây dựng.

Vừa qua, Ngân hàng Chính sách xãhội có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đề nghị tiếp tục giải ngân chovay đối với những hộ đã khởi công xây dựng từ cuối tháng 12/2012 nhưng chưanhận vốn vay. Ngân hàng Chính sách xã hội cũng cho biết Bộ Tài chính không cấpvốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện cho vay đối với những trườnghợp chưa thực hiện xây dựng nhà ở. Như vậy, những hộ chưa thực hiện xây dựngnhà ở sẽ rất khó được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội nếu triển khai xâydựng trong năm 2013. Mặt khác, hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Thủ tướng Chínhphủ cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giaiđoạn 2011-2015. Vì vậy, đối với những hộ có tên trong danh sách phê duyệt đượchỗ trợ nhà ở theo Quyết định 167 nhưng chưa thực hiện xây dựng thì không tiếptục thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng này. Khi chính sách hỗ trợ nhà ở cho cáchộ nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2011-2015 được ban hành mà số hộ nàythuộc diện đối tượng hỗ trợ nhà ở theo chính sách mới thì thực hiện hỗ trợ theoquy định của chính sách mới.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựngđối với đề nghị tại công văn số 618/SXD-QLN của Sở Xây dựng Thanh Hóa. Đề nghịquý Sở báo cáo UBND Tỉnh để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Trần Nam (để b/c);
- UBND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, QLN (3).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
Nguyễn Mạnh Hà