BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 18/BXD-VLXD
V/v đăng ký đề xuất nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2011 và giai đoạn 2011-2015 thuộc đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Viện Vật liệu xây dựng;
- Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam;
- Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam;
- Tổng Công ty Sông Đà;
- Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1;
- Công ty TNHH Nhà nước MTV khảo sát và xây dựng;
- Hiệp Hội xi măng Việt Nam.

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới và hiện đại hoá côngnghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 159/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng12 năm 2008. Bộ Công thương có công văn số 2099/BCT-KHCN ngày 03 tháng 3 năm2010 đề nghị đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2011 và giai đoạn2011-2015 liên quan đến nội dung của đề án “Đổi mới và hiện đại hoá công nghệtrong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025”.

Bộ Xây dựng đề nghị cơ quan, đơn vị có nhu cầu thực hiện, đềxuất nhiệm vụ (theo mẫu Phụ lục của công văn số 2099/BCT-KHCN ) gửi đến Bộ Xâydựng (Vụ Vật liệu xây dựng) trước ngày 10 tháng 4 năm 2010 để tổng hợp gửi BộCông thương.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VLXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Võ Quang Diệm